Het útravaló- Pünkösd

„Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” ApCsel 2,39

Amikor nagy keresztyén ünnepeinkre gondolunk, bizony joggal költözhet a szívünkbe reménység. Karácsonykor a Megváltó megszületése, Húsvétkor az Ő feltámadása, Pünkösdkor pedig a másik Pártfogó, a Szentlélek eljövetele nyomán a Szentháromság Isten újra és újra reménnyel tölt el bennünket. Ma, Pünkösd napján, amikor annyi szó esik a Szentlélek eljöveteléről, a Szentírás tanítása élő valósággá válik a számunkra. Hiszen a Szentlélek, mely egykor kitöltetett a tanítványokra, és majd mindazokra, akik megvallották hitüket, s részesültük a keresztség sákramentumában, ma is itt munkálkodik a hitvalló keresztyének életében. Hiszen örvendezünk Karácsony napján, amiért a Mindenható Isten emberi formát öltött magára, hogy bennünket, embereket önmagához vezessen.  Örvendezünk Húsvétkor, amikor is Jézus magára vállalta a mi bűneinket, felvitte a keresztfára, hogy bennünket megváltson. Pünkösdkor pedig azon örvendezünk, hogy az a Szentlélek, amit Jézus megígért az övéinek, mielőtt felment a mennybe, hogy az Atyja jobbján elfoglalja méltó helyét, íme, megérkezett, itt van és ennek az ajándéknak nem csak az első tanítványok lehettek a birtokosai, hanem mindazok is, akikhez az evangélium örömhíre eljutott, a feltámadás öröme átjárta szívüket, tehát azok, akiket az Úr elhívott magának.

Reménységre ad okot Pünkösd ünnepe, hiszen az apostol azt mondja ez az ígéret, tehát a Szentlélek ígérete nem csak azoké, akik élőben halhatták az apostolokat, hanem gyermekeiké, sőt mindazoké is, akik távol vannak. Ezért szólhat nekünk is ez az ígéret, a későbbi korok hitvallóinak is és ma ezért ünnepelhetünk, hogy a Szentlélek ma is jelenlévő valóság a hitvalló keresztyének életében, a gyülekezetek közösségében. Igen, az egyház, Krisztus testének a tagjait ma is a Szentlélek gyűjti egybe, ma is a Szentlélek által lehet találkozásunk a Feltámadt Úrral.

És tudjátok azért is örömhír ez ma nekünk, mert ez az ígéret azt jelenti, hogy Isten nem mondott le rólunk. Nem mondott le a bűnös világról, nem mondott le a terhek alatt nyögő világról, hanem a Szentlélek, akit Krisztus megígért és elküldött ma is itt van, hogy Krisztushoz vezessen embereket, hogy békességünk legyen.

Ma ezért adjunk hálát, hogy a Szentháromság Isten a gyötrelmek ellenére sem mond le rólunk, hanem ma is egybegyűjti az övéit, hogy a gyülekezet közösségében élő találkozásunk lehessen a Feltámadt Krisztussal és egymással egyetértésben, egy szívvel és egy lélekkel legyünk részesei az Ő kegyelmének!