Pünkösd

„Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk!” ApCsel 2,38-39

Olvassuk a Szentírásban, hogy a pünkösdi csodát követően, mikor is Jézus Krisztus elküldte a megígért másik Pártfogót, a Szentlelket, mennyi csodálatos esemény történt. A tanítványok úgy prédikáltak, hogy még az idegen nyelvűek is mind a maguk anyanyelvén hallották a bizonyságtételt. Csodálatos gyógyulások történtek, ott, ahol az apostolok megjelentek. Hatalmas számban tértek meg az emberek, keresztelkedtek meg és vallották meg Uruknak Jézus Krisztust. Az első gyülekezet egyre nőtt, aktívan részt vettek az imádságban, egy szívvel és lélekkel voltak együtt a templomban. A megtértek élete gyökeres változáson ment keresztül, hiszen megkapták a Szentlélek ajándékát, új szívet kaptak, ami Krisztus szeretetében fürödve mások felé nyitottá vált alázatban, könyörületben, felebaráti szeretetben. Ez mind a Szentlélek munkássága!

Olyan ígéret hangzik el Péter szájából, ami mindenképp örömre és reményre ad okot a mindenkori ember számára. A Szentlélek ígérete ugyanis korokon átívelve a miénk is lehet, ha komolyan vesszük hitünket, keresztyén hitvallásunkat, ha valódi bűnbánatot tartunk, ha szüntelen keressük a Krisztussal való közösséget és imádságos szívvel hordozzuk egymást.

Az első gyülekezet példáján keresztül jól látható, mennyi áldás, mennyi erő rejlik abban, mikor a Krisztusban hívők valóban egy szívvel és lélekkel vannak együtt. A Szentlélek ajándéka az, hogy a közösség tagjai egymás iránt szeretettel és megbecsüléssel vannak, és akinek gondja támad, aki vigaszra szorul, az a közösségben enyhülést, felüdülést kaphat. Ugyanis a Szentlélek ajándéka az is, hogy a megtértek életén keresztül maga Jézus Krisztus munkálkodik, ezért lehet szívük telve alázattal, hálaadással, szeretettel.

Hála legyen keresztyén közösségeinkért, a gyülekezetért, hogy a Szentlélek ma is sokakat összeköt egy szívvel és lélekkel a Jézus Krisztus nevében!