Aradi Vértanúk Emléknapja – Október 6.

„Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr teremtettem mindezt.”

Ézs 45,8

Az ember igazság és szabadság utáni vágyakozása egészen a kezdetektől fogva mind a mai napig ott rejtőzik mindannyiunk szívében. Mást és mást gondolunk e fogalomról, sőt, amióta a világ igazán kitárult az ember előtt, megannyi színes kultúrába tekinthetünk bele, úgy még inkább az látszik, mennyire mást jelent az igazság és szabadság az egyik és másik embernek. Számunkra azonban, hitvalló keresztyének számára mind az igazság, mind a szabadság egyedül Jézus Krisztusban keresendő. Ő maga az igazság és általa van szabadulás, szabadítás.

Könnyelműség lenne azonban azt állítani, hogy az ember csupán lelkében vágyik szabadságra. Izráel életén keresztül látjuk, milyen sokszor nyögték egy idegen nép rabigáját. Hány olyan alkalom volt, amikor hangos sóhajokkal emelték tekintetüket az ég felé, tudván azt, hogy egyedül Isten képes őket megszabadítani a fogságból, az idegen nép elnyomása alól.

Az elnyomást szeretett Hazánknak is meg kellett tapasztalnia történelme során. Gondoljunk csak az Oszmán Birodalom okozta sebekre, a Habsburg-ház hatalmi törekvéseire, vagy éppen a Szovjetunió ránk vetülő nehéz árnyékára. Azonban a fájdalmak ellenére is nemzetünk újból és újból megtapasztalhatta, hogy Atyánk nem hagyott el bennünket. Ahogy a választott nép történelmében, úgy a miénkben is időről időre támasztott olyan karizmatikus embereket, kik bölcsességükkel, hazaszeretetükkel, bátorságukkal felvették a harcot az elnyomókkal szemben, hogy a szabadságért, a Hazáért küzdjenek.

Ilyen alázattal és tisztelettel emlékezünk ma a mártírhalált halt aradi vértanúkra Kossuth Lajos szavaival: „Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl.”