A program neve: EFOP-5.2.1-17-2017-00011 „Válaszút – Komplex digitális program a sikeres életpályáért”

Partnerek: A EFOP-5.2.1-17-2017-00011 kódszámú pályázat részeként működik. A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

A program időtartama: 2018. június 1. – 2023. május 31.

A programban érintettek száma: 240 fő

Szakmai létszám: 9 fő (1 fő szakmai vezető, 3 fő szociális mentor, 2 fő pedagógiai mentor, 1 fő mentálhigiénés mentor, 3 fő szakmai mentor)

A támogatás keretösszege: 300.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt weboldala: http://www.jobbadni.hu/valaszut

Alapítványunk Ózdon működtet egy digitális felzárkóztató programot, melynek lényege, hogy a leszakadó térség fiataljai számára segítő kezet nyújtson mégpedig kortárs segítők bevonásával. Mindezt úgy, hogy felhasználják a technika adta vívmányokat. 

A program több összetevős, hiszen komplexen próbálunk segíteni a hátrányos helyzetből induló fiatalokat, családsegítő munkatársak foglalkoznak a fiatalokkal és családjukkal, mentálhigénés munkatársunk önismereti és prevenciós csoportfoglalkozást tart, valamint pályaorientációs munkatársunk a pályaválasztásban segíti a fiatalokat.

A program végéig összesen 120 diákot vonunk be a programba. A pilot projekt közvetlen célcsoportja Ózd város általános iskoláinak 7. osztályos tanulói. A program keretében, olyan hátrányos helyzetű fiatalok kerülnek bevonásra, akik a családból jövő külső támogató szolgáltatás és minta hiányában ki vannak téve a pályatévesztés, az iskolai kudarc és ennek kapcsán az iskolaelhagyás és munkanélküliség veszélyének ezáltal a tartós kiszolgáltatottságnak és elszegényedésnek.

A projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű térségekben élő fiatalok (7. osztálytól 12. osztályig) számára az intézményrendszeren kívüli, -de azzal szorosan együttműködő-innovatív fejlődési lehetőségeket és fejlesztő szolgáltatásokat biztosítson úgy, hogy azok nem csak az egyénre irányulnak, hanem az őt körülvevő környezeti hatásokra és interakciókra is reagálnak. Ennek érdekében a program pedagógiai, szociális, egészségügyi, valamint gazdasági elemeket is tartalmaz melyek egymásra épülve fokozatosan hatnak a kívánt cél elérése érdekében. Mérsékli a képzett munkaerő hiányát és preventív lépéseket tesz az iskolai kudarcok és a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében, a pályaorientáció kortárs segítés, mentorálás és egyéni motivációs faktorok biztosításán keresztül. Az intraperszonális és interperszonális térben egyszerre végzett munka során bekövetkező változások hosszú távon egy irányba mutatnak, amely maga a program során tudatosan tervezett és megvalósított életpályamodell. Célunk az, hogy lépésről-lépésre 7-8. osztálytól az iskola és szakmaválasztáson át, az érettségi megszerzéséig majd a felsőoktatásba, illetve munkaerő-piacon történő elhelyezkedésig végigkísérjünk legalább 120 diákot, úgy hogy, folyamatos támogatást adunk az iskolai előre haladáshoz, a család nehézségeinek kezeléséhez, az önismeret fejlődéséhez, a kortárs kapcsolatokban való eligazodáshoz, az egészségmegőrzéséhez és a gazdaságilag önálló élet megtervezéséhez és megvalósításához.

A projekt beavatkozási területei

Mentálhigénés, egészségügyi terület

 • Mentálhigiénés, önismereti programok-(pályaválasztás megalapozásához szükséges önismeret) (pl. pék akar lenni, de azt nem tudja, hogy az milyen erőfeszítésekkel jár (pl. hajnalban kelés, stb.)
 • Drog prevenció és bűnmegelőzés (mentor)
 • Egészségügyi szűrés (fizikai, valamint mentális problémák azonosítása)
 • Egészségügyi kezeléshez, fejlesztéshez való hozzáférés támogatása

Oktatási terület

 • Pedagógiai mentorálás, tehetségazonosítás
 • Digitális kompetenciák fejlesztése
 • E-mentorálás, kortárs ismeretátadás, felkészítés, kísérés
 • Az iskolai agresszióval kapcsolatos eszköztár átadása

Szociális terület

 • Szociális mentorálás
 • Családi életre nevelés, életvezetési tanácsadás
 • Problémamegoldó képesség fejlesztése
 • Kapcsolatrendszer kialakítása, fejlesztése
 • Közösségépítés,
 • Családsegítés

Gazdasági, pályaorientációs terület

 • Pályaorientáció
 • Pénzügyi tudatosság fejlesztése,
 • Szakmai mentorálás munkáltatók bevonásával
 • Munkaerő-piaci elhelyezkedés segítése

E-mentor program modell:

A pályázat egyik újszerűségét adja ez a terület. Az E-mentor programban önkéntes gimnazisták és egyetemisták digitális tananyagok segítségével, a Microsoft Teams programon keresztül mentorálják, kortárssegítőként támogatják ózdi társaikat. A digitális tananyagokat elsősorban az E-studygroup keretrendszerében tudják létrehozni, de számos egyéb interneten ingyenesen hozzáférhető applikáció is szabadon rendelkezésükre áll. A program heti rendszerességű Teams órák során kísérik végig a mentorált diák tanévét.  Ehhez a feltételeket a Szeretetszolgálat digitális tanterme biztosítja.  Induláskor a tanulócsoportok meghatározzák céljaikat (pl. jobb jegyek szerzése matematikából, angol beszédfejlesztés, házi feladatok rendszeres ellenőrzése). A feladatok tisztázását és a kezdeti lépéseket a program indulását kísérő „illesztő” tábor biztosítja, amely során a résztvevők személyesen is megismerik egymást, illetve a mentorok betekintést nyernek a mentoráltak mindennapjaiba. Innentől fogva távolról, a megbeszélt rendszerességgel skype-os alkalmak során tartják egymással a kapcsolatot, és állnak neki kijelölt céljaik megvalósításának. A mentoráltak számára elérhető tabletek és mobilinternet/wifi segítségével a mentoráltaknak nem csupán az információhoz való hozzáférése javul, hanem egyben digitális készségeik is. A mentorálás alapvetően a hallgató önálló tanulásáról, a tanítási és a pedagógiai tevékenység javításáról szól, és annak a tanulási környezetnek a biztosításáról, amiben a hallgató könnyebben tud tanulni, haladni az ehhez szükséges ismereteket elsajátítani, megérteni.

Az e-mentorálás másik részét alkotja a http://www.jobbadni.hu oldalon digitális tananyagokon keresztül gyakorlás ill. új ismeretek elsajátítása. Ehhez minden mentorált egyformán hozzá fér. Ezek olyan tantárgyakból készülnek, amelyek a fiatalok számára a legnagyobb nehézséget jelentik. Jelen esetben ez a matematika, biológia, nyelvtan és történelem. A tananyagok esetében a rövid ismeretátadás után, különböző feladatokon eleveníthetik fel a megszerzett tudást. A feladatokra pontokat kapnak, melyeket digitális téglákra változnak és máris kezdetét veszi a városépítő verseny.

Eddigi eredményeink számokban:

12-18

éves diákok

240

résztvevő

13

féle szolgáltatás/ program

3537

foglalkozás mindeddig

5 év

megvalósítás

300 millió Forint

támogatás